title
 

Vaša personalistika a mzdy

Verný obraz ľudí, ktorých zamestnávate, výpočet a zaúčtovanie miezd s garanciou úplnej správnosti.

Vaša personalistika a mzdy Vám ponúka verný obraz ľudí, ktorých zamestnávate, v podobe, akú očakávate. Vypočítame a zaúčtujeme mzdy Vašich zamestnancov s garanciou úplnej správnosti.

Zabezpečíme evidenciu, tvorbu a archiváciu nevyhnutnej personálnej dokumentácie, pravidelné výkazníctvo pre verejné inštitúcie, reporting podľa Vášho priania a tiež kontrolu všetkých nevyhnutných míľnikov pracovného pomeru zamestnancov (skúšobné doby, doby určité, pracovné jubileá, platnosti povinných školení a lekárskych prehliadok apod.).

Výpočet miezd, nevyhnutné mesačné rozbory, prehľady a hlásenia už nebudú Vašou nepríjemnou starosťou a pokojne sa môžete oprieť o Vašu personalistiku a mzdy.


vedenie elektronickej a papierovej formy osobného spisu zamestnanca

 • zabezpečenie zmien v pracovnom pomere zamestnanca
 • prihlasovanie a odhlasovania zamestnanca z verejných poisťovní
 • sledovanie a prehľady končiacich skúšobných dôb, dôb určitých, pracovných a životných jubileí, platností lekárskych prehliadok a povinných školení
 • tvorba a aktualizácia pracovných zmlúv, mandátnych zmlúv a dohôd, a ďalších pracovno-právnych dokumentov
 • vedenie a uskutočňovanie zrážok zo mzdy a mzdových exekúcií
 • evidencia prekážok v práci a dovolenky, archivácia súvisiacej dokumentácie
 • kontrola a priebežné spracovanie podkladov pre výpočet miezd
 • výpočet a zúčtovanie miezd
 • spracovanie výplatných listín, mzdových hlásení, mzdových a evidenčných listov a potvrdení o príjme
 • spracovanie podkladov pre účtovníctvo
 • ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia
 • spracovanie prehľadov o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu
 • spracovanie a analýza personálnych nákladov
 • podpora spracovania a zavádzania vnútropodnikových smerníc, pracovných postupov a predpisov
 • priebežné informovanie a zaškoľovanie o legislatívnych úpravách, zmenách a aktuálnych trendoch
 • ďalšie služby podľa Vášho priania a potrieb


na zoznam sekcií